ข้อสอบอุปมาอุปไมย ชุดที่ 7

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

ข้อที่  1.  บาท : เยน --> ? : ?
ก.  ดอลล่าร์  :  มาร์ค
ข.  ปอนด์  :  ฟรังก์
ค.  เยน  :  เพนนี
ง.  ลีร์  :  หยวน

ข้อที่  2.  ห้า : อาหาร --> ? : ?
ก.  หก  :  เวลา
ข.  เจ็ด  :  ชาวนา
ค.  แปด  :  จรรยา
ง.  สี่  :  อาทร

ข้อที่  3.  ช่างไม้ : ฆ้อน --> ? : ?
ก.  นักแต่งเพลง  :  นักร้อง
ข.  ปากกา  :  นักประพันธ์
ค.  พยาบาล  :  หมอ
ง.  จิตรกร  :  พู่กัน

ข้อที่  4.  เครื่องคิดเลข : ลูกคิด  --> ? : ?
ก.  ดวงอาทิตย์  :  นาฬิกา
ข.  ถุงพลาสติก  :  ใบตอง
ค.  ปุ๋ยคอก  :  ปุ๋ยเคมี
ง.  ฝ้าย  :  ด้าย

ข้อที่  5.  หมอ : เชื้อโรค  --> ? : ?
ก.  นักจิตวิทยา  :  คนไข้
ข.  ครู  :  นักเรียน
ค.  ทนายความ  :  กฎหมาย
ง.  ตำรวจ  :  มิจฉาชีพ

เฉลย

ข้อที่ 1.  บาท : เยน --> ? : ?
ก.  ดอลล่าร์  :  มาร์ค
ข.  ปอนด์  :  ฟรังก์
ค.  เยน  :  เพนนี
ง.  ลีร์  :  หยวน

วิเคราะห์
โจทย์ข้อนี้ เกี่ยวกับระบบเงินตรา ก็ควรจะรู้เงินตราของประเทศของเงินดังกล่าวก่อน ดังนี้
ดอลล่าร์ (อเมริกา)
มาร์ค (เยอรมัน)
ปอนด์ (อังกฤษ)
ฟรังก์ (ฝรั่งเศส)
เยน (ญี่ปุ่น)
เพนนี (หน่อยเงินย่อยของเงินดอลลาร์, เงินปอนด์)
ลีร์ (อิตาลี)
หยวน (จีน)

เมื่อพิจารณาจากตัวเลือก  ข้อ ค. ผิดแน่นอน เพราะ เป็นเงินกับหน่วยย่อยของเงิน
ข้อ ก. กับ ข้อ ง. เป็นเงินตราคนละทวีป
ดังนั้น ข้อ ข. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง เพราะ เป็นเงินตราของทวีปเดียวกันคือ ยุโรป เช่นเดียวกับโจทย์ แต่เป็นทวีปเอเชีย

ข้อที่  2.  ห้า : อาหาร --> ? : ?
ก.  หก  :  เวลา
ข.  เจ็ด  :  ชาวนา
ค.  แปด  :  จรรยา
ง.  สี่  :  อาทร

วิเคราะห์
เมื่อพิจารณาโจทย์กับตัวเลือกแล้ว จะเห็นว่า คำข้างหน้าเป็นตัวเลข  ส่วนคำข้างหลังเป็น “อาหาร”, “เวลา”, “ชาวนา”, “จรรยา”, และ “อาทร” ซึ่งคำทั้งหลายไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันกันเลย
อย่างนี้เราต้องนับตัวอักษร
จะเห็นว่า “อาหาร” มี 5 ตัวอักษร ส่วน “อาทร” มี4 ตัวอักษร
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องก็คือ ข้อ ง.

ข้อที่  3.  ช่างไม้ : ค้อน --> ? : ?
ก.  นักแต่งเพลง  :  นักร้อง
ข.  ปากกา  :  นักประพันธ์
ค.  พยาบาล  :  หมอ
ง.  จิตรกร  :  พู่กัน

วิเคราะห์
จากโจทย์เป็น “ช่างไม้” กับ “ค้อน” เครื่องมือของช่างไม้ ดังนั้น ข้อ ก. กับข้อ ค. จึงผิดแน่ๆ เพราะ เป็นคนทั้ง 2 ส่วน
เหลือตัวเลือกให้พิจารณาคือ ข้อ ข. กับข้อ ง.
ข้อ ค. เรียงลำดับผิด ถ้าเรียงเป็น นักประพันธ์  :  ปากกา จึงจะมีโอกาสถูก
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องก็คือ ข้อ ง.

ข้อที่  4.  เครื่องคิดเลข : ลูกคิด  --> ? : ?
ก.  ดวงอาทิตย์  :  นาฬิกา
ข.  ถุงพลาสติก  :  ใบตอง
ค.  ปุ๋ยคอก  :  ปุ๋ยเคมี
ง.  ฝ้าย  :  ด้าย

วิเคราะห์
จากโจทย์ “ลูกคิด” ใช้คิดเลขมาก่อน เดี๋ยวนี้ เราใช้ “เครื่องคิดเลข เมื่อพิจารณาตัวเลือก ข้อ ค. กับ ข้อ ง. ผิดแน่ๆ
เหลือตัวเลือกให้พิจารณาคือ ข้อ ก. กับ ข้อ ข.
ข้อ ก. นั้น ถ้าเรียง:  นาฬิกา  :  ดวงอาทิตย์  ก็น่าจะมีโอกาสถูก
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ คือ ข้อ ข. เมื่อก่อนเราใช้ใบตองที่ใช้ใส่อาหาร ปัจจุบัน เราใช้พลาสติกแทน

ข้อที่  5.  หมอ : เชื้อโรค  --> ? : ?
ก.  นักจิตวิทยา  :  คนไข้
ข.  ครู  :  นักเรียน
ค.  ทนายความ  :  กฎหมาย
ง.  ตำรวจ  :  มิจฉาชีพ

วิเคราะห์
จากโจทย์ “หมอ” มีหน้าที่กำจัด “เชื้อโรค” เมื่อพิจารณาตัวเลือก ข้อ ข. กับ ข้อ ค. ผิดแน่ๆ
เหลือตัวเลือกให้พิจารณาคือ ข้อ ก. กับ ข้อ ง.
ข้อ ก. นั้น ถ้าตัวเลือกเป็น นักจิตวิทยา  :  อาการทางจิต  ก็น่าจะมีโอกาสถูก
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ คือ ข้อ ง. เพราะ “ตำรวจ” มีหน้าที่จัดการกับ “มิจฉาชีพ
ข้อสอบอุปมาอุปไมย ชุดที่ 6

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

ข้อที่ 1.  ........... กรัม : นิ้ว ...........
.  น้ำหนัก  :  ความยาว
.  เมตร  :  ปอนด์
.  วา  :  ฟุต
.  เซนติเมตร  :  ลิตร

ข้อที่ 2.  .......... วันทา  : หก ..............
.  ห้า  :  กางเขน
.  แปด  :  สงบ
.  สาม  :  สนิท
.  เจ็ด  :  นาฬิกา

ข้อที่ 3.  .......... เดียวดาย : โทน .........
.  เงียบเหงา  :  คู่
.  สหาย  :  สงบ
.  ลำพัง  :  หนึ่ง
.  ว้าเหว่  :  คนเดียว

ข้อที่ 4.  .............. ยักษ์ : อวน ..........
.  ภิกษุ  :  ปลา
.  แห  :  ฤๅษี
.  เหาะ  :  ลาภ
.  ถ้ำ  :  ทะเล

ข้อที่ 5.  พระธรรม : อักษรกลาง --> ? : ?
.  สมาธิ  :  โกรธ
.  กาย  :  วาจา
.  โลภ  :  หลง
.  พระพุทธ  :  อักษรต่ำ

เฉลย

ข้อที่ 1.  ........... กรัม : นิ้ว ...........
.  น้ำหนัก  :  ความยาว
.  เมตร  :  ปอนด์
.  วา  :  ฟุต
.  เซนติเมตร  :  ลิตร

วิเคราะห์
โจทย์ข้อนี้ เกี่ยวกับระบบเมตริกกับระบบอังกฤษ จึงข้อให้ดูภาพก่อน ดังนี้


 
กรัม” เป็นหน่วยวัดน้ำหนักในระบบเมตริก ส่วน “นิ้ว” เป็นหน่วยวัดความยาวในระบบอังกฤษ
ข้อ ค. จึงผิดแน่ๆ เพราะ “วา” เป็นระบบวัดความยาวของไทย
ข้อ ง. จึงผิดแน่ๆ เพราะ “เซนติเมตร” กับ “ลิตร” เป็นระบบเมตริกทั้งคู่
เหลือตัวเลือกให้พิจารณาคือ ข้อ ก. กับ ข้อ ข.
ข้อ ก. นั้น ดูแล้วไม่น่าจะถูก เพราะ ไม่ได้บอกความสัมพันธ์อย่างแน่ชัด
ส่วนข้อ ข. “เมตร” เป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก ส่วน “ปอนด์” เป็นหน่วยวัดน้ำหนักในระบบอังกฤษ
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ คือ ข้อ ข.

ข้อที่ 2.  .......... วันทา  : หก ..............
.  ห้า  :  กางเขน
.  แปด  :  สงบ
.  สาม  :  สนิท
.  เจ็ด  :  นาฬิกา

วิเคราะห์
เมื่อพิจารณาโจทย์กับตัวเลือกแล้ว จะเห็นว่า คำข้างหน้าเป็นตัวเลข  ส่วนคำข้างหลังเป็น “วันทา”, “กางเขน”, “สงบ”, “สนิท”, และ “นาฬิกา” ซึ่งคำทั้งหลายไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันเลย
อย่างนี้เราต้องนับตัวอักษร
จะเห็นว่า “วันทา” มี 5 ตัวอักษร ส่วน “กางเขน” มี 6 ตัวอักษร
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องก็คือ ข้อ ก.

ข้อที่ 3.  .......... เดียวดาย : โทน .........
.  เงียบเหงา  :  คู่
.  สหาย  :  สงบ
.  ลำพัง  :  หนึ่ง
.  ว้าเหว่  :  คนเดียว

วิเคราะห์
จากโจทย์ คำว่า “เดียวดาย” กับ “โทน” แสดงให้เห็นถึงการอยู่คนเดียว หรือหนึ่งเดียว ดังนั้น ข้อ ก. กับข้อ ข. จึงผิดแน่ๆ เหลือตัวเลือกให้พิจารณาคือ ข้อ ค. กับข้อ ง.
ข้อ ค.  ลำพัง  :  หนึ่ง
ข้อ ง.  ว้าเหว่  :  คนเดียว
ผมเห็นว่า ข้อ ง. ถูกมากกว่าข้อ ค. เพราะ “ว้าเหว่” ใกล้เคียงกับ “เดียวดาย” มากกว่า “ลำพัง ส่วน “คนเดียว” ก็หมายถึง “ลูกคนเดียว” หรือ ลูกโทน

ข้อที่ 4.  .............. ยักษ์ : อวน ..............
.  ภิกษุ  :  ปลา
.  แห  :  ฤๅษี
.  เหาะ  :  ลาภ
.  ถ้ำ  :  ทะเล

วิเคราะห์
เมื่อพิจารณาโจทย์ จะเห็นว่า ข้อ ก. ผิดแน่ๆ ตัวเลือกที่เหลือ เราลองมาเติมคำในช่องว่างกันดู

ข้อ ข. แห - ยักษ์ : อวน - ฤๅษี
ข้อ ค. เหาะ - ยักษ์ : อวน - ลาภ
ข้อ ง. ถ้ำ - ยักษ์ : อวน - ทะเล

ข้อ ข. จึงเป็นข้อถูก เพราะ “แห” กับ “อวน” เป็นอุปกรณ์ในการจับสัตว์น้ำ ส่วน “ยักษ์” กับ “ฤาษี” เป็นตัวละครในวรรณคดีไทย

ข้อที่ 5.  พระธรรม : อักษรกลาง --> ? : ?
.  สมาธิ  :  โกรธ
.  กาย  :  วาจา
.  โลภ  :  หลง
.  พระพุทธ  :  อักษรต่ำ

วิเคราะห์
โจทย์ข้อนี้เกี่ยวข้องกับ พระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์ แล้วก็พยัญชนะไทยคือ อักษรสูง-อักษรกลาง-อักษรต่ำ
ข้อ ก. ข้อ ข. และ ข้อ ค. จึงผิดแน่ๆ
ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องก็คือ ข้อ ง.